الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

Cestodes
Diphyllobothrium latum


Morphologically similar eggs of three Platyhelminths

Diphyllobothrium latum
(feces; eggs 55-65 x 38-42 micrometers)
(numerous fish eating mammals)

Fasciola hepatica
(feces; 130-150 x 60-85 micrometers)
(numerous mammals, especially ruminants)

Paragonimus kellicotti
(feces; eggs 85-92 x 45-55)
(numerous mammals)
Taenia saginata

Miscellaneous cestode larval stages

Cysticercoid
(excised from arthropod)

Taenia saginata
(cysticerci from beef heart)

Scolices
Taenia solium and Taenia saginata

Taenia solium (hooks)
Taenia saginata (no hooks)
Taenia saginata (Cyclophyllidea, Taeniidae)

gravid proglottid typical of the distal end of the strobila

mature proglottid

young gravid proglottid